Afwegingskader diepteligging telecomkabels voor decentrale overheden

Dit afwegingskader biedt vergunningverleners van provincies en gemeenten hulp bij het maken van een afweging over de gewenste ligging van telecomkabels in het concrete geval. Bij de afweging ligt de focus op een balans tussen het belang van een snelle en efficiënte uitrol van data infrastructuur en het voorkomen van onnodige hinder bij de eigenaar en beheerder van de gronden en de overige netbeheerders. Het afwegingskader biedt handvatten om een beoogde diepteligging van een aan te leggen telecomkabel te beoordelen of voor te schrijven, de eventueel bijkomende risico’s te beheersen en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken.