De hoogte van leges

Gemeenten heffen leges bij telecombedrijven voor de kosten die zij maken bij het verlenen van een instemmingsbesluit voor de aanleg van een vast telecommunicatienetwerk.

Het gaat om kosten voor:

  • administratieve handelingen
  • toezicht op naleving van in het instemmingsbesluit genoemde voorwaarden

De hoogte van deze leges moeten kostendekkend zijn. Dat wil zeggen dat de leges gelijk moeten zijn aan de (begrote) kosten die de gemeente voor een specifieke aanvraag maakt.

Alleen directe kosten

Alleen directe kosten mogen worden doorberekend in de tarieven. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verrichte dienstverlening.

  • Huisvestingskosten vallen daar bijvoorbeeld niet onder
  • Manuren op basis van de directe loonkosten bijvoorbeeld wel

Uit de praktijk

Kijk uit met afhankelijke tarieven per meter bij grootschalige aanleg. Ga na of de leges nog wel in verhouding zijn met de daadwerkelijke kosten voor de gemeente bij aanleg van een groot gebied vergeleken bij een korte afstand.