Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Wetsvoorstel Telecomcode naar Raad van State

Het wetsvoorstel waarmee de Europese Telecomcode wordt geïmplementeerd, is door het kabinet naar de Raad van State (RvS) gezonden. Als het advies van de RvS is ontvangen en verwerkt, kan het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling het wetsvoorstel in het tweede kwartaal van 2021 bij de Tweede Kamer in te dienen. Het verslag van de publieke consultatie over het wetsvoorstel is hier gepubliceerd.

Kabinetsreactie advies Gezondheidsraad

Onlangs heeft het kabinet een reactie gegeven op het in september uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad over 5G en gezondheid. De conclusie van het advies en de kabinetsreactie luiden dat niet is aangetoond en niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan de frequentiebanden die ook voor 5G gebruikt (zullen) worden, de gezondheid kunnen schaden.

De frequenties rond de 700 MHz-band en de 3,5 GHz-band zijn al jaren in gebruik en dat heeft niet geleid tot bewezen ongunstige effecten op de gezondheid. Ook voor het gebruik van de 26 GHz-band is er op dit moment volgens de WHO, de Europese Commissie en de ICNIRP geen aanleiding om te veronderstellen dat dit negatieve gezondheidseffecten oplevert. Het kabinet ziet daarom geen reden om te wachten met de voorgenomen ingebruikname van deze band.

Zoals de Gezondheidsraad adviseert zal het kabinet inzetten op meer onderzoek en blijft het de nieuwste wetenschappelijke resultaten volgen. Het kabinet zet daarnaast in op het meten en monitoren van de elektromagnetische velden om te borgen dat deze binnen de daarvoor geldende internationale ICNIRP blootstellingslimieten blijven.

Wettelijke vastlegging blootstellingslimieten EMV

Onlangs is de internetconsultatie gestart voor het wettelijk vastleggen van de blootstellingslimieten. De consultatie loopt tot 1 januari 2021. Met het vaststellen van landelijke regels is beoogd de verdere uitrol van mobiele netwerken zo goed mogelijk te faciliteren binnen duidelijke kaders voor volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid. Dit zorgt voor zekerheid bij burgers dat de elektromagnetische velden binnen de limieten blijven, ook als er meerdere antennes zijn of komen in hun directe omgeving.

Met dit besluit worden de nieuwste ICNIRP-blootstellingslimieten vastgelegd. Dit is in lijn met het advies van de Gezondheidsraad om de nieuwste ICNIRP-richtlijnen te gebruiken als basis voor het blootstellingsbeleid.

Tweede Nederlandse veiling snelle mobiele communicatie begin 2022

Het kabinet is gestart met de voorbereidingen van de tweede Nederlandse veiling begin 2022 van frequenties voor snelle mobiele communicatie. De zogenoemde 3,5 Gigahertz frequentieband kan vervolgens op 1 september 2022 in heel Nederland in gebruik worden genomen. Deze band is in alle EU-lidstaten aangewezen als belangrijkste om de technologie 5G landelijk te kunnen aanbieden. Dat maakt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in een Kamerbrief bekend.

Infographic ‘Antenneplaatsingsproces en uw rol als gemeente’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een interactieve infographic gemaakt over de rol van gemeenten bij het plaatsingsproces van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie. De infographic geeft inzage in de verschillende stappen binnen het plaatsingsproces en bevat een stroomschema om na te gaan wanneer een omgevingsvergunning nodig is voor plaatsing. De infographic is beschikbaar op overalsnelinternet.nl en de website van het Antennebureau.

Fiche: Aanbeveling toolbox connectiviteit (breedband en 5G)

In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat de Europese Commissie afgelopen september een aanbeveling uitgebracht over het bevorderen van investeringen in digitale connectiviteit. In de aanbeveling wordt de lidstaten verzocht om een toolbox van beste praktijken vast te stellen, die in 2021 klaar moet zijn. Vorige maand is hierover een fiche naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin het kabinetsstandpunt ten opzicht van het voorstel is verwoord. Ook is antwoord gegeven op vragen van de Tweede Kamer hierover.  

Consultatie richtlijn kostenreductie breedband

De Europese Commissie is een consultatie gestart over de richtlijn kostenreductie breedband. De consultatie loopt tot 2 maart 2021. De Commissie bereidt een herziening voor van deze richtlijn. Zij heeft geconcludeerd dat de effectiviteit kan worden verbeterd, bijvoorbeeld rond vergunningenprocedures van lokale autoriteiten. Een concreet voorstel wordt eind 2021 verwacht. Nederland zal in samenspraak met marktpartijen en gemeenten reageren op de consultatie.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.