Best practices voor en door gemeenten

Tijdens de regionale Gesprekstafels bleek dat er behoefte was onder gemeenten om van elkaar te leren. Daarom verzamelen we op deze pagina goede praktijkvoorbeelden. We vullen deze aan met nieuwe voorbeelden. Hebt u ook een best practice in uw gemeente? Meld deze aan via overalsnelinternet@minezk.nl.

Praktijkvoorbeeld 1: harmoniseren van tarieven en regelgeving tussen gemeenten

In de provincies Groningen, Flevoland en Zeeland zijn op provinciaal niveau de tarieven en andere voorwaarden voor het aanleggen van breedbandnetwerken geharmoniseerd. In elk van deze provincies hanteren gemeenten dezelfde:

 • leges
 • kosten voor graaf -en herstelwerkzaamheden
 • graafdiepte
 • eventueel andere voorwaarden

Voordelen zijn dat kennis bij meerdere gemeenten tegelijk wordt gebruikt voor het vaststellen van goede voorwaarden. Daarnaast voorkomt het dubbelwerk en maakt de uniformiteit het voor telecombedrijven gemakkelijker om in 1 plan meerdere gemeenten op hetzelfde moment te voorzien van snel internet.

Praktijkvoorbeeld 2: vorming van een multidisciplinair team digitale connectiviteit

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft medio 2019 een integraal team ‘digitale connectiviteit’ gevormd. Dit team bestaat uit medewerkers van de afdelingen:

 • Economie
 • ICT
 • vergunningverlening
 • Openbare Ruimte
 • Stadsbeheer
 • Gezondheid

Het team wordt getrokken door een duo van Economie en ICT.

Doelstelling: elkaar beter informeren over ontwikkelingen op de diverse speelvelden, in relatie tot digitale connectiviteit.

In de eerste sessies van het team zijn pitch-rondes gedaan, waar elke collega actualiteiten / lopende zaken op zijn eigen terrein presenteerde. Dit om dwarsverbanden te ontdekken en stappen te zetten richting van een afgestemde gemeentelijke agenda.

Team komt maandelijks bij elkaar

Het team komt maandelijks bij elkaar en wisselt tussendoor zaken bilateraal uit. Duo’s uit het team gaan in gesprek met marktpartijen (bijvoorbeeld telecombedrijven, beheerders van zendmasten en dienstenaanbieders) en bespreken de bevindingen vervolgens weer in het team. Het team brengt het College op de hoogte van de relevante ontwikkelingen.

Momenteel verzorgt het team onder meer de Bossche input in het Brabantbrede traject Brabantring. In dat traject willen de 5 grootste Brabantse steden onderling gekoppelde glasvezeldienstenmarktplaatsen realiseren, om het gebruik van innovatieve glasvezeldiensten op te schalen.

Praktijkvoorbeeld 3: aanpassing legesverordening en regels herstraten en herstraatvergoeding

De gemeente Breda wil graag een digitale stad zijn. Om de grootschalige aanleg van infrastructuur ten behoeve van snelle vaste digitale connectiviteit te bevorderen, heeft de gemeente Breda in 2018 haar legesverordening en regels voor herstraten en herstraatvergoeding aangepast. Dit heeft geleid tot twee samenwerkingsovereenkomsten met telecombedrijven om glasvezel aan te leggen in de hele stad.

Aanleiding

Belemmeringen voor telecombedrijven om tot grootschalige aanleg van glasvezelnetten te komen, leken onder andere te zijn:

 • hoge (standaard)leges voor instemmingsbesluiten Telecom
 • dat de gemeente zelf de weg waarin gegraven is om telecomkabels te leggen, weer wil dichtmaken, hetgeen duur is

Besluiten

De gemeente Breda heeft toen 2 besluiten genomen:

 1. De raad heeft besloten om de legesverordening aan te passen, door voor grootschalige nieuwe aanleg van telecomnetten af te stappen van het standaardtarief en voortaan een maatwerktarief te maken, wel de gemeentelijke werkelijke vergunningkostendekkend, maar geen winst te maken.
 2. Burgemeester en wethouders hebben besloten om voor dit soort projecten het toe te staan dat het telecombedrijf de wegverharding herstelt in de oude staat, naar door de gemeente vast te stellen kwaliteitscriteria, en dat de gemeente daarop alleen gepast toezicht houdt en die kosten declareert.

Resultaat

Deze beleidswijziging heeft effect gehad. Er is op deze basis onderhandeld met 2 telecombedrijven om een glasvezelnet aan te leggen in de hele stad. Dat heeft geleid tot twee samenwerkingsovereenkomsten.

Best practice aanmelden

Hebt u ook een best practice in uw gemeente? Meld deze aan via overalsnelinternet@minezk.nl.