Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Glasvezeluitrol – denkrichtingen voor regie door gemeenten

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft als onderdeel van hun nieuwe glasvezelrapport denkrichtingen voor coördinatie en regie door gemeenten gepubliceerd. Hiermee geeft de ACM suggesties aan gemeenten om in de lokale situatie regie te kunnen voeren op de uitrol van glasvezel, zonder afbreuk te doen aan de mededinging. De ACM gaat hierover graag verder in gesprek met de VNG en gemeenten.

De ACM concludeert in de nieuwe marktstudie dat de markt voor de uitrol van glasvezel in Nederland zich in positieve zin lijkt te ontwikkelen. Ondanks de coronacrisis, zijn er in het afgelopen jaar bijna drie keer zoveel huishoudens op glasvezel aangesloten dan het voorgaande jaar: 500.000 t.o.v. 180.000 in 2019. Er zijn met alle uitrolplannen onvermijdelijk gebieden waar meerdere aanleggende partijen elkaar tegenkomen. Daarom biedt de ACM gemeenten met het glasvezelrapport hierin ondersteuning. Gemeenten kunnen ook contact opnemen met de ACM over de mededingingsrechtelijke aspecten van een concrete casus.

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen van de ACM en de rol van gemeenten op grond van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet.

Brief aan colleges van burgemeester en wethouders over nieuwe wetgeving medegebruik publieke infrastructuur (small cells)

Afgelopen week heeft het ministerie van EZK een brief gestuurd aan de colleges van burgemeesters en wethouders van alle gemeenten om hen te informeren over nieuwe wetgeving voor gemeenten volgend uit de implementatie van de Europese Telecomcode. Deze nieuwe wetgeving, die mogelijk dit jaar in werking treedt, brengt met zich mee dat gemeenten moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells).

In de brief wordt ook kort ingegaan op de belangrijkste bevindingen uit twee onderzoeken die EZK in het afgelopen jaar in het licht van de nieuwe wetgeving heeft laten uitvoeren (hierover verderop in deze nieuwsbrief meer). Ook wordt aangegeven welke ondersteuning gemeenten in het komende jaar mogen verwachten bij implementatie van de nieuwe wetgeving. Een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste onderzoeksuitkomsten en de voorgestelde ondersteuning zijn opgenomen in een oplegger, die meegestuurd is met de brief.

Landelijk voorbeeldbeleid bij implementatie nieuwe wetgeving medegebruik

Om gemeenten te ondersteunen bij het treffen van voorbereidende werkzaamheden aangaande de nieuwe wetgeving rond medegebruik van publieke infrastructuur, wordt er in het komende jaar landelijk voorbeeldbeleid ontwikkeld. Hiervoor zal het Agentschap Telecom in opdracht van de beleidskern van het ministerie van EZK en in nauwe samenwerking met de VNG, vertegenwoordigers van grote en kleine gemeenten en mobiele operators een leidraad worden ontwikkeld.

De leidraad moet gemeenten heel concrete en praktische handvatten (inclusief processtappen en voorbeelddocumenten) bieden om (tijdig) aan alle verplichtingen uit de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen. Hierdoor hoeven individuele gemeenten niet zelf het wiel uit te vinden, wat hen tijd en inzet scheelt, en ontstaat er tevens landelijke consistentie in beleid. Verwacht wordt dat alle componenten uit de leidraad, al dan niet gefaseerd per component, uiterlijk begin 2022 gereed zijn. Dat is ruim voordat operators verwachten verzoeken tot medegebruik van publieke infrastructuur bij het overgrote deel van de gemeenten te zullen indienen.

Meer informatie over de te ontwikkelen leidraad is te vinden in de oplegger. Relevante opleveringen (van componenten) van de leidraad zullen via deze nieuwsbrief worden gecommuniceerd.

Publicatie onderzoek naar de impact van de Telecomcode op overheidsinstanties

Het ministerie van EZK heeft een onderzoek gepubliceerd naar de bestuurlijke en financiële impact op gemeenten, als gevolg van nieuwe wetgeving voor overheidsinstanties volgend uit de implementatie van de Europese Telecomcode. Deze nieuwe wetgeving, die mogelijk dit jaar (via hfst. 5c van de Telecommunicatiewet) in werking treedt, brengt met zich mee dat gemeenten moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells).

De impactanalyse beschrijft de noodzakelijke werkzaamheden voor gemeenten, op de kortere en langere termijn, om verzoeken tot medegebruik in behandeling te nemen en te beoordelen. Verder beschrijft de impactanalyse dat gemeenten een vergoeding kunnen vragen aan telecomaanbieders voor het behandelen van verzoeken en voor het medegebruik van hun infrastructuur.

Het rapport is tot stand gekomen met betrokkenheid van de VNG, Monet, de gemeenten Rotterdam en Tilburg, en het Antennebureau.

Publicatie onderzoek naar ontwikkeling antenne-opstelpunten in Nederland

Het ministerie van EZK heeft een onderzoek gepubliceerd naar de ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar. Aanleiding voor het onderzoek is de behoefte van gemeenten om zoveel en zo verfijnd mogelijk vooruit te willen kijken, om zodoende beleidsmatig als organisatorisch voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. De onderzoekers is gevraagd om voor de periode 2021 t/m 2026 een kwantitatieve prognose te gegeven, en voor de periode 2027 t/m 2030 een kwalitatieve duiding van de ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten.

Uit het onderzoek volgt dat het gebruik van small cells t/m 2026 op beperkte schaal wordt verwacht, en alleen op bepaalde drukke locaties (hotspots), zoals pleinen en winkelstraten, voornamelijk in de grote (Rand)steden. Daarnaast wordt t/m 2026 een beperkte stijging (van 2% tot maximaal 6%) van het aantal macro-antenne-opstelpunten (opstelpunten zoals we ze nu veelal kennen) verwacht: van circa 11.500 naar maximaal 12.000. Belangrijkste driver achter die stijging zijn netwerkverbeteringen zoals het realiseren van betere mobiele dekking in buitengebieden.

Het rapport is tot stand gekomen met betrokkenheid van de VNG, Monet, mobiele operators, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en Haarlemmermeer, en het Antennebureau. Het rapport en de samenvattende infographic zijn hier te downloaden.

Save the date: Online kenniscafé voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

Het Antennebureau publiceerde vorige week de nieuwe voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid. De voorbeeldnota helpt gemeenten bij het invullen van haar eigen lokaal antennebeleid en is in afstemming met gemeenten en operators tot stand gebracht. 

Op 12 mei 2021 van 15.00 tot 16.30 uur organiseert het Antennebureau een online kenniscafé voor beleidsmedewerkers van gemeenten over de inhoud van de nieuwe voorbeeldnota. Daarin geeft het Antennebureau tekst en uitleg over de inhoud en de wijze van gebruik van de nieuwe voorbeeldnota. Ook wordt er live in gesprek gegaan met leden uit de ‘meeleesgroep’ van de voorbeeldnota, waaronder een stedelijke en landelijke gemeente, waarbij ingegaan wordt op de vraag hoe zij de voorbeeldnota gaan gebruiken.

Meld u hier aan voor het kenniscafé.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.