Vergoeding herstel wegverharding en groen

Allereerst maken gemeente en het netwerkbedrijf voor telecommunicatie afspraken wie welke graaf- en herstelwerkzaamheden uitvoert. Neemt het telecommunicatiebedrijf alle (ook toekomstige) kosten voor haar rekening, dan hoeft de gemeente niets te verrekenen.

Artikel 5.7 Telecomwet

Neemt de gemeente een deel of alle van deze werkzaamheden voor zijn rekening, dan moet zij daarvoor marktconforme kosten in rekening brengen.

Artikel 5.7 van de Telecomwet zegt daarover: ‘Onder marktconforme kosten wordt in dit verband verstaan kosten zoals deze door een onderneming onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt’.

Dit houdt in dat de hoogte van de kosten die gemeenten voor de werkzaamheden in rekening mogen brengen vergelijkbaar moet zijn met wat marktpartijen zouden vragen voor dezelfde werkzaamheden.

Rekenmethode hoogte vergoeding

Er zijn diverse rekenmethoden ontwikkeld voor de berekening van de hoogte van de vergoeding voor graafwerkzaamheden en herstel van bestrating:

  • Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom uit 2004. Naar schatting hanteren ongeveer 150 gemeenten (38%) deze richtlijn.
  • Leidraad voor gemeente en nutsbedrijven inzake (her)-straatwerkzaamheden uit 1990 (herzien in 2000). Naar schatting hanteren ongeveer 11 gemeenten (3%) deze leidraad.

De overige gemeenten (59%) hanteren een eigen rekenmethodiek (al dan niet regionaal vastgesteld) of hebben geen tarieven vastgesteld.

Garantie herstelwerkzaamheden

Het kan slim zijn om een garantieperiode af te spreken met het telecombedrijf, want dat kan de prikkel verbeteren voor de netwerkeigenaar om de bestrating op een kwalitatief goede manier te laten uitvoeren. Hoe langer de garantieperiode, hoe lager de vergoeding voor herstelwerkzaamheden hoeft te zijn. Voor de periode van de garantie draagt het netwerkbedrijf nu immers de kosten voor schade en niet de gemeente.

Praktijkvoorbeeld afspraken over garantie

Pas een getrapt garantiemodel toe:

  • Jaar 1 na aanleg: herstel schade door, en op kosten van initiatiefnemer
  • Jaar 1 + x jaar na aanleg: oorzaak schade door aanleg breedband? Dan herstel door, en op kosten van initiatiefnemer. In andere gevallen door wegbeheerder
  • Vanaf jaar 1 + x jaar: herstel door, en op kosten van de wegbeheerder

Tips

  • Laat de toezichthouder in het begin van de werkzaamheden veelvuldig – bijvoorbeeld elke dag - aanwezig zijn bij de graafwerkzaamheden; later kan dat wellicht steekproefsgewijs.
  • Spreek vanaf het begin, periodiek – bijvoorbeeld tweewekelijks – een bouwoverleg af waarbij aannemer, netwerkbedrijf, gemeente en toezichthouder aanwezig zijn.
  • Schouw direct na aanleg van het netwerk en leg dit vast door middel van bijvoorbeeld foto’s.