Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Ontwikkeling leidraad telecomleges

Vorig jaar heeft het ministerie van EZK onderzoek laten uitvoeren naar de verklaarbaarheid van verschillen in gemeentelijke legestarieven voor de afgifte van instemmingbesluiten voor de aanleg van telecomkabels. Bureau Cebeon, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, gaf als aanbeveling mee dat de uitkomsten van het onderzoek kunnen dienen als input voor een leidraad of handreiking voor gemeenten om te komen tot een transparantere legesheffing voor instemmingsbesluiten. In de komende tijd wordt er handen en voeten gegeven aan een dergelijke handreiking, waarbij gemeenteland en marktpartijen betrokken zijn bij de bepaling van de scope. Zodra de handreiking gereed is, zal dit kenbaar worden gemaakt via deze nieuwsbrief.

FAQ over Antennes en de omgevingswet

Omgevingsplanactiviteiten, een technische bouwactiviteit, de ‘knip’… Hoe zit het eigenlijk met antennes onder de nieuwe Omgevingswet? Het Antennebureau maakte een handig overzicht van veel gestelde vragen over antennes en de Omgevingswet. Deze FAQ is speciaal gericht op gemeenten en terug te vinden op de webpagina voor gemeenten op antennebureau.nl.

Heb je na het lezen van dit document toch nog vragen over antenneplaatsing, de Omgevingswet of allebei? Neem dan contact op met het Antennebureau.

EU consultatie over connectiviteit

De Europese Commissie heeft voor de zomer een verkennende consultatie gehouden onder de noemer ‘de toekomst van de elektronische communicatiesector en digitale infrastructuur’. De focus ligt hierbij met name op de positie van traditionele telecombedrijven in een veranderende wereld.

In mei heeft Nederland een uitgebreide reactie gegeven op de Europese consultatie, met beantwoording van de vragenlijst en een non-paper. Het kabinet ondersteunt de Europese ambities om alle huishoudens toegang te geven tot zeer snelle internetverbindingen, dat wil zeggen een mobiele aansluiting op basis van 5G en een vaste aansluiting van minimaal 1 Gigabit per seconde. Deze doelen zijn vastgelegd in het EU Digital Decade programma. Veel lidstaten, waaronder Nederland, zijn goed op weg om deze doelen te realiseren.

Op basis van de feiten herkent het kabinet dan ook niet het beeld dat Europese telecombedrijven onvoldoende kunnen investeren. Het kabinet is daarom kritisch ten aanzien van de door de Europese Commissie geuite beleidsrichtingen om grote, pan-Europese telecomkampioenen te creëren, om de Europese Commissie een grotere rol te geven in het verdelen van spectrum en om telecombedrijven toe te staan om tol te heffen aan videostreaming- en andere online dienstverleners. Over dit laatste onderwerp heeft Nederland zich ook in februari al kritisch uitgesproken.

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de Europese Commissie de resultaten van de consultatie zal publiceren.

Positie Europees Parlement op de EU verordening gigabitinfrastructuur

In de nieuwsbrief van afgelopen juni berichtten wij over de publicatie EU verordening gigabitinfrastructuur, die tot doel heeft om de uitrol van snelle vaste en mobiele netwerken (glasvezel en 5G) in de EU te versnellen. Dit met het oog op het tijdig waarmaken van de EU-brede connectiviteitsambities uit het digitaal decennium programma.

Op 19 september jl. heeft het Europees Parlement haar positie op de verordening aangenomen en gepubliceerd. Het Parlement onderschrijft de doelstellingen uit de verordening en doet een aantal wijzigingsvoorstellen. Deze zien onder andere op het verkorten van de beslistermijnen voor vergunningsprocedures en het oprekken van de toegangsmogelijkheden tot fysieke infrastructuur. Verder komt het Parlement met een voorstel om de toeslagen voor gesprekken en sms'jes tussen EU-landen afschaffen.

Momenteel onderhandelen de EU-lidstaten nog over een positie in de Raad van de EU. Wanneer de Raad een positie heeft vastgesteld zal de triloog-fase in het EU wetgevingsproces aanvangen. In deze fase zullen het Europees Parlement en Raad samen met de Europese Commissie onderhandelen over een definitieve tekst van de verordening.

Europese steun voor ontwikkeling 5G toepassingen

Regionale en lokale overheden kunnen een financiële bijdrage ontvangen uit het Europese “Connecting Europe Facility (CEF) Digital” fonds voor de ontwikkeling van 5G toepassingen voor lokale gemeenschappen. Voorbeelden van projecten waaraan de Europese Commissie al bijdragen heeft verstrekt zijn hier te vinden.

De omvang van het CEFD fonds bedraagt €2 miljard voor de periode 2021-2025. Ieder jaar doet de Europese Commissie een oproep voor nieuwe projectvoorstellen. Komende maand (oktober) opent een nieuwe oproep. Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen hierop inschrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) faciliteert de inzendingen vanuit Nederland. Op deze website is te lezen welke stappen daarvoor doorlopen moeten worden.

Voor de uitwisseling van kennis en ervaringen met andere belanghebbenden, kunnen regionale en lokale overheden (kosteloos) lid worden van het ‘5G for Smart Communities (5GSC) Support Platform’. Ook biedt het platform begeleiding en ‘best practices’ voor projectaanvragen. Op 11 oktober organiseert het platform samen met de Europese Commissie een 5GSC event in Brussel. Voor deelname aan het event is lidmaatschap aan het platform vereist.   

Ten slotte vindt er op 26 oktober ook een online event plaats van het Europese ‘5G Observatory’ waarin geïnteresseerden zich kunnen laten bijpraten over belangrijke marktontwikkelingen op gebied van 5G. Deelnemers kunnen zich aanmelden via deze website.   

Staat van het Digitaal Decennium 2023

Op 27 september heeft de Europese Commissie het eerste verslag uitgebracht over de staat van het Europese beleidsprogramma voor het digitale decennium. Het bevat een evaluatie van de prestaties van de EU op de digitaliseringsdoelstellingen voor 2030, waaronder op digitale infrastructuur en connectiviteit. Op dat thema roept de Europese Commissie lidstaten op tot extra inspanningen om te zorgen voor volledige Gigabit dekking, waaronder in rurale gebieden, en 5G dekking in bevolkte gebieden.

Onderdeel van het verslag is een landenrapportage per lidstaat. Uit het rapport voor Nederland komt naar voren dat Nederland nagenoeg landelijke dekking kent van zeer hoge capaciteit vaste netwerken en mobiele 5G netwerken. Wel roept de Commissie op om snelheid te maken met de uitgifte van de 3,5 GHz band voor de verdere ontwikkeling van 5G in Nederland.

Met de nieuwe wijze van verslaglegging lijkt de Commissie te zijn afgestapt van het rangschikken van lidstaten op gebied van digitalisering via de Digital Economy and Society Index (DESI). De DESI wordt nog wel gepubliceerd om inzicht te geven in de rangschikking van lidstaten op de verschillende indicatoren, maar een integrale rangschikking ontbreekt.    

Voorlichtingsbijeenkomsten van het Antennebureau

Leven er vragen binnen uw gemeente over antennes? Of wilt u bijgepraat worden over de regelgeving en de rol van de gemeente in relatie tot antennes? Neem dan deel aan één van de gratis cursussen en kenniscafés van het Antennebureau.

Op 6 november vindt het online kenniscafé over polarisatie en participatie plaats. In een uur tijd wordt u volledig bijgepraat door sprekers van het Antennebureau én diverse interessante gastsprekers. Aanmelden voor het kenniscafé kan via de website van het Antennebureau.

Op 30 november vindt de online cursus ‘Alles over antennes’ plaats. Voorafgaand aan de bijeenkomst kijken de deelnemers enkele voorbereidende video’s over de onderwerpen techniek, wet- en regelgeving, gezondheid en communicatie. Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor de actualiteit en is er volop ruimte om vragen te stellen. Aanmelden voor deze online cursus kan via de website van het Antennebureau.

Relevante artikelen en publicaties

Hieronder treft u een overzicht van relevante artikelen en publicaties:

  • Analyse branchevereniging NLconnect over aandacht voor digitale connectiviteit in (concept) verkiezingsprogramma’s 2023 (sept '23)