Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Wetsvoorstel implementatie EU Telecomcode naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel implementatie EU Telecomcode is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel, waarvan de maatregelen overal in de EU worden ingevoerd, wordt de bestaande Telecommunicatiewet gemoderniseerd.

Een nieuwe bepaling in de wet heeft direct betrekking op gemeenten, en brengt met zich mee dat gemeenten moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells). Recent zijn gemeenten via een brief uitvoerig geïnformeerd over deze nieuwe bepaling en over de ondersteuning die gemeenten in het komende jaar mogen verwachten bij implementatie ervan.

De schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer start op 9 september. Afhankelijk van de doorlooptijd van behandeling door de Tweede en Eerste Kamer, is het mogelijk dat het wetsvoorstel in 2021 nog in werking treedt. De lagere regelgeving is in voorbereiding en zal naar verwachting na het zomerreces in consultatie worden gebracht.

Uitspraak hoger beroep Stop5G

Op 15 juni jl. heeft het gerechtshof Den Haag arrest gewezen in het hoger beroep in kort geding van Stop5GNL tegen de Staat. Stop5GNL is niet-ontvankelijk verklaard omdat tegen besluiten die de 3,5 GHz veiling en de uitgifte van 26 GHz mogelijk maken en het gebruik van 5G-technologie toestaan in een bestuursrechtelijke procedure kan worden opgekomen. In kort geding oordeelde de voorzieningenrechter eerder dat Stop5GNL wel ontvankelijk was en daarom is deze toegekomen aan een inhoudelijke toets. De voorzieningenrechter oordeelde dat de Staat niet onrechtmatig handelt door de frequenties te veilen. Omdat het hof tot een andere uitspraak is gekomen, heeft zij de uitspraak van de voorzieningenrechter vernietigd. Stop5GNL heeft de mogelijkheid bestuursrechtelijke procedures te starten.

Sessie: rol gemeenten bij de uitrol van glasvezel

Op 29 juni heeft er een sessie plaatsgevonden met ruim 25 deelnemers van gemeenten, glasvezelexploitanten, ACM en EZK over de rol van gemeenten bij de uitrol van glasvezelnetwerken naar woningen. Aanleiding was de recente glasvezelmarktstudie van de ACM en de daarin opgenomen denkrichtingen voor gemeenten aangaande hun regierol bij de aanleg van glasvezelnetten.

Voorafgaand hebben deelnemers de gelegenheid gehad om onderwerpen en vragen aan te dragen, die tijdens de sessie zijn besproken. Zo is onder meer gesproken over de doelstellingen en uitdagingen, bezien vanuit de verschillende stakeholders, en de maatregelen die kunnen bijdragen aan het behalen van die doelstellingen. Ook zijn concrete vragen van gemeenten besproken.

Afgesproken is dat de komende tijd, onder aanvoering van EZK, binnen de werkgroep ‘vaste connectiviteit’ gezamenlijk gewerkt zal worden aan een aantal concrete producten om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun regierol. Dit betreft onder meer een voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst en FAQ’s voor gemeenten en burgers.

Publicatie onderzoek naar het belang van verdere groei van de NL’se datacentersector

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het economische en innovatieve belang van verdere groei van de Nederlandse datacentersector voor Nederlandse bedrijven en instellingen.

De hoofdconclusie uit het onderzoek was dat de Nederlandse digitaliseringsambities (NDS 2.0) vooralsnog geen gevaar lopen als de datacentercapaciteit (hyperscale of hyperconnectiviteit) in Nederland niet of beperkt wordt uitgebouwd. Voor alle in Europa gevestigde bedrijven en organisaties is het echter wel van belang dat de (Europese) datacentercapaciteit groeit, dit geldt dus ook voor de bedrijven in Nederland. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) speelt - vanwege de unieke vestigingsfactor van hyperconnectiviteit – voor de verdere uitbreiding van capaciteit vooralsnog een belangrijke rol.

Het onderzoek is uitgevoerd door BUCK Consultants International.

Internetconsultatie regeling geografisch onderzoek telecomnetwerken

Recent heeft EZK de consultatie opengezet voor de regeling naar het opvragen van informatie bij telecomaanbieders over de dekking van hun vaste en mobiele netwerken. De regeling vloeit voort uit de implementatie van de EU Telecomcode. Doel is het bereik van de vaste en mobiele telecommunicatienetwerken in Nederland in kaart te brengen. De regeling voorziet ook in de mogelijkheid om op aanvraag bepaalde gegevens te verstrekken aan provincies en gemeenten voor het verlenen van staatssteun voor de ontwikkeling van breedbandnetwerken. De consultatie loopt tot 18 augustus.

Forum 5G van de VNG

Als onderdeel van het programma 5G en Digitale Connectiviteit, is de VNG onlangs een (besloten) forum gestart voor gemeenteambtenaren. Via het forum kunnen gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de onderwerpen 5G en digitale connectiviteit (bijv. de grootschalige uitrol van glasvezel) onderling kennis en ervaring uitwisselen (bijv. motivering, bezwaar en beroep rond zendmasten en over de grootschalige uitrol van glasvezel). Zo blijven ze aangehaakt bij de ontwikkeling van leidraden en handreikingen, en kunnen hun input geven op lopende consultaties. Meld u hier aan. Bij het forum hoort een mailinglist waar nieuwe ontwikkelingen gedeeld worden. Aanmelden hiervoor kan via antenneconvenant@vng.nl.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.