Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Sneak preview: wanneer komen small cells en wat moet u als gemeente daar nu al mee?

Volgende maand zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) twee onderzoeken publiceren die gemeenten inzicht zullen geven in:

  1. de ontwikkeling van antennes voor mobiele communicatie (waaronder small cells)
  2. de bestuurlijke en financiële consequenties voor gemeenten als gevolg van de nieuwe wetgeving rondom medegebruik van publieke infrastructuur voor het plaatsen van small cells.

Als onderdeel van de publicatie zal ook een oplegger worden gepubliceerd waarin op een handzame manier duiding wordt gegeven aan de resultaten.

Hierbij alvast twee tipjes van de sluier: we zullen onder meer toelichten waarom u als gemeente vooralsnog niet zelf al uitgebreide voorbereidingen hoeft te treffen aangaande de nieuwe wetgeving (rond medegebruik). En de uitrol van small cells zal in de komende jaren nog niet in groten getale plaatsvinden. Het hoe en waarom hiervan volgt binnenkort.

De twee onderzoeken en de oplegger zijn tot stand gekomen in betrokkenheid van de VNG, enkele individuele gemeenten, Monet en de mobiele operators, en het Antennebureau. Publicatie zal plaatsvinden op de website overalsnelinternet.nl, via deze nieuwsbrief en ook zal EZK een brief sturen aan de colleges van B&W om de onderzoeken maximaal onder de aandacht te brengen bij gemeenten.    

Oprichting werkgroep vaste connectiviteit

In het verlengde van de bestaande gemeentelijke taskforce digitale connectiviteit is onder leiding van EZK vorige maand een werkgroep vaste connectiviteit opgericht. In deze werkgroep nemen vertegenwoordigers uit gemeenteland (o.a. VNG en GPKL) en marktpartijen (o.a. Groep Graafrechten en NLConnect) deel om gezamenlijk kansen en uitdagingen op het gebied van de aanleg van vaste telecomnetwerken te identificeren en aan te pakken. Dit met het doel om de aanleg van nieuwe vaste telecomnetwerken soepel te laten verlopen.

Daarbij kan worden gedacht aan het opstellen/hernieuwen van standaarden, en het delen van kennis en informatie rond coördinatie en medegebruik, beide in het licht van het uitvoeren van graafwerkzaamheden. In het komende jaar zal binnen de werkgroep worden gewerkt aan het uitvoeren van de gezamenlijk geïdentificeerde acties.

Herstart kennisplatform snel internet

In de afgelopen jaren zijn er diverse marktpartijen actief geworden met de aanleg van glasvezel in het buitengebied, wat erin heeft geresulteerd dat inmiddels het merendeel van de adressen in het buitengebied kunnen beschikken over snel internet. Om kennis en ervaringen tussen provincies uit te wisselen over de uitrol van snel internet en de meest uitdagende adressen in het bijzonder, heeft EZK vorige maand een herstart gemaakt met het kennisplatform snel internet. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de resultaten uit het recente onderzoek van EZK naar vaste breedbanddekking gepresenteerd en is met provincies gesproken over de mogelijkheden om de resterende adressen in het buitengebied te ontsluiten. Dit jaar zullen nog een drietal overleggen volgen.

Consultatie EU-breedbandrichtsnoeren en herziening AGVV

Nederland heeft onlangs gereageerd op een consultatie van de Europese Commissie over de staatssteunregels voor breedband. De Nederlandse reactie is ook aan de Tweede Kamer gezonden.

Daarnaast werkt de Europese Commissie al enige tijd aan een bredere herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. In de meest recente voorstellen die de Commissie op 21 december heeft gedaan, wordt artikel 52 verruimd en komen niet alleen de huidige witte gebieden (geen 30 Mbps) voor steun in aanmerking maar ook grijze gebieden waar geen 100 Mbps beschikbaar is. De Europese Commissie streeft naar snelle overeenstemming en inwerkingtreding. Zodra hierover meer bekend is zullen wij hierover informeren via deze nieuwsbrief.

Uitkomsten EU-toolbox connectiviteit (fase 2)

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over de fase 1 uitkomsten van de EU-toolbox connectiviteit en de beoogde werkzaamheden voor fase 2. Inmiddels is fase 2 voltooid en is de toolbox met beste praktijken gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. De beste praktijken richten zich op het bevorderen van de uitrol van breedbandnetwerken door verlaging van de kosten, en op tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot radiospectrum voor 5G. In de komende tijd werken de lidstaten aan het opstellen van een roadmap ter implementatie van de roadmap (fase 3). Deze moet op 30 april zijn vastgesteld. Een jaar later, op 30 april 2022, zullen lidstaten over de voortgang rapporteren.

ACM leidraad delen van mobiele netwerken

In een eerdere nieuwsbrief berichtten wij al over de publicatie van een concept-leidraad van de ACM over het delen van mobiele netwerken. Na deze aan partijen uit de telecomsector te hebben voorgelegd, heeft ACM vorige maand de definitieve versie van leidraad gepubliceerd. De leidraad bevat handvatten hoe telecomaanbieders onder voorwaarden mogen samenwerken om op efficiënte wijze te investeren in capaciteit, kwaliteit en dekking van hun mobiele netwerken.

Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht van de ACM.

Bouwstenen voor beantwoording van vragen over antennes en 5G

Op de website van het Antennebureau is een document beschikbaar die gemeenten als hulpmiddel kunnen gebruiken bij het beantwoorden van vragen van instellingen en inwoners die zorgen hebben over (5G-)antennes & gezondheid en aanverwante onderwerpen. De teksten zijn verdeeld over verschillende thema’s en bedoeld om naar eigen inzicht van de gemeente aan te vullen.

Tussenstand COSMOS-onderzoek (eind 2020)

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden heeft in een kort memo de tussentijdse bevindingen (tot eind 2020) gepubliceerd van het grootschalige en langlopende Europese COSMOS onderzoek naar de mogelijke samenhang tussen gebruik van mobiele telefoons en mogelijke effecten daarvan op de gezondheid. De resultaten uit het COSMOS onderzoek zijn nog beperkt tot twee publicaties en concluderen dat er geen samenhang is gevonden tussen straling van mobiele telefoons en hoofdpijn, oorsuizen, gehoorproblemen en slaapkwaliteit.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.