Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Kabinetsbeleid voor digitalisering en digitale connectiviteit

Eind vorig jaar werd het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. Het akkoord bevat ook een aparte paragraaf over digitalisering en de ambities op dat vlak. Op het gebied van digitale connectiviteit zet het kabinet in op het versterken van de Nederlandse positie als digitaal knooppunt in Europa en robuust, supersnel en veilig internet in alle delen van het land.

Als uitwerking van het hoofdstuk over digitalisering is afgelopen maart een brief over de hoofdlijnen van het beleid voor digitalisering aan de Kamer aangeboden door de ministeries van BZK, EZK en J&V. In de komende tijd wordt de hoofdlijnenbrief verder uitgewerkt in een kabinetsbrede werkagenda digitalisering. In februari stuurde de Minister van EZK al een brief over de hoofdlijnen van het EZK-beleid aan de Tweede Kamer, waarin onder andere een verkenning is aangekondigd waarin de visie op de digitale infrastructuur wordt uitgewerkt.  

Implementatie EU Telecomcode in Nederlandse Telecommunicatiewet

Met ingang van 2 maart 2022 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Met deze wijziging en de daarop gebaseerde uitvoeringsregels is de Europese Telecomcode, een richtlijn voor vaste en mobiele telecommunicatie (richtlijn (EU) 2018/1972), omgezet in nationaal recht. Dit betreft een breed pakket aan maatregelen dat overal in de Europese Unie worden ingevoerd. Hiermee zijn de telecommunicatieregels gemoderniseerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen een uitbreiding van de consumentenbescherming en de mogelijkheden voor medegebruik van infrastructuur.

In het kader van medegebruik van infrastructuur zijn de bevoegdheden en verplichtingen van bestuursorganen uitgebreid. Zo moeten bestuursorganen op grond van het nieuwe hoofdstuk (5C) in de Telecommunicatiewet instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells). Een ander nieuw hoofdstuk (5B) regelt dat bestuursorganen onder specifieke voorwaarden en in bepaalde omstandigheden gedeeld gebruik van infrastructuur kunnen opleggen aan telecomaanbieders. In de praktijk zullen vooral gemeenten daarmee te maken krijgen.

Om gemeenten te ontzorgen bij de werkzaamheden die als gevolg van de nieuwe regelgeving over medegebruik kunnen ontstaan, heeft het ministerie van EZK vorig jaar aangekondigd om een leidraad te laten ontwikkelen. Deze leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur is nu gereed en wordt naar verwachting eind deze maand gepubliceerd op overalsnelinternet.nl en via een brief onder de aandacht van gemeenten gebracht. 

Uitkomst adviescommissie 3,5 GHz band

In de nieuwsbrief van afgelopen december berichtten we over het besluit van EZK om een onafhankelijke adviescommissie in te stellen om te onderzoeken wanneer en hoe de 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband zo snel mogelijk beschikbaar kan worden gesteld voor mobiele communicatie. Daarbij moet de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie met zeescheepvaart die Inmarsat afwikkelt worden gewaarborgd.

De adviescommissie heeft het onderzoek afgerond en het advies op 12 mei aangeboden aan minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Kortgezegd komt het advies neer op een spoedige verhuizing van de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie van satellietbedrijf Inmarsat naar het buitenland. Daarmee kan Nederland in 2023 de 3,5 GHz frequentieband gebruiken voor landelijke mobiele communicatie om 5G-technologie verder te ontwikkelen.

Meer informatie is te lezen in dit nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl.

Non-paper herziening richtlijn kostenreductie breedband (NL/DK/SE)

De Europese Commissie werkt aan de herziening van de richtlijn kostenreductie breedband (Broadband Cost Reduction Directive, 2014/61/EU). Met de herziening wil de Commissie verbeteringen doorvoeren die tot doel hebben om de aanlegkosten voor breedbandnetwerken te verlagen en zo de uitrol van snel internet te stimuleren. Een concreet voorstel wordt rond deze zomer verwacht.

In aanloop naar de herziening heeft Nederland samen met Denemarken en Zweden een non-paper opgesteld en gestuurd naar de Europese Commissie. In het EU brede belang van digitalisering steunt Nederland de herziening van de richtlijn. Tegelijkertijd roept Nederland samen met Denemarken en Zweden wel op om oog te houden voor de specifieke en uiteenlopende situaties in lidstaten en het belang van kosten-efficiënte maatregelen.

Nederlandse reactie raadpleging breedbandrichtsnoeren

Eerder berichtten we over de start van de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de herziening van de breedbandrichtsnoeren. De richtsnoeren beschrijven de spelregels op basis waarvan lidstaten de uitrol van snelle netwerken kunnen ondersteunen in gebieden met onvoldoende beschikbaarheid van dergelijke netwerken. De openbare reacties op de raadpleging, waaronder die van Nederland, zijn hier te vinden.

Tijdlijn vaste connectiviteit

Om gemeenten een overzicht te geven van de belangrijkste Europese en nationale ontwikkelingen die raken aan gemeentelijk beleid rond de aanleg van vaste telecomnetwerken, heeft EZK een interactie ‘tijdlijn vaste connectiviteit’ gepubliceerd. De tijdlijn wordt regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen. 

Wegwijzer bij vragen over antennes

Recent heeft het Antennebureau een wegwijzer bij vragen van gemeenten over antennes gepubliceerd. Via de wegwijzer kunnen gemeenten vlot antwoord vinden op vragen over onderwerpen als gezondheid, techniek en wet- & regelgeving. De wegwijzer is hier te vinden en wordt regelmatig van updates voorzien.  

Terug- en vooruitblik kenniscafés voor gemeenten over antennes en 5G

In 2021 is het Antennebureau gestart met kenniscafés voor gemeenten over antennes en 5G. Via een speciale online nieuwsbrief blikt het Antennebureau terug op de belangrijkste tips en tricks uit die kenniscafés. Ook dit jaar organiseert het Antennebureau weer een reeks kenniscafés, met op 15 juni een café over de eerder in deze nieuwsbrief genoemde leidraad medegebruik gemeentelijk infrastructuur. Aanmelden voor de kenniscafés kan via deze link.   

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.