Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Wetsvoorstel implementatie EU Telecomcode in Eerste Kamer

Volgend op de schriftelijke behandeling, heeft de Tweede Kamer op 28 oktober jl. het wetsvoorstel voor implementatie van de EU Telecomcode als hamerstuk afgedaan. Momenteel is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer. Op 30 november heeft het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor EZK/LNV plaatsgevonden en zijn er vragen gesteld.

Verder zijn in de Minsterraad van 3 december de Algemene Maatregelen van Bestuur behorende bij het nieuwe wetsvoorstel goedgekeurd voor aanvraag spoedadvies bij de Raad van State. Het consultatieverslag van de lagere regelgeving is hier gepubliceerd.

Afhankelijk van de doorlooptijd van voornoemde processen, streeft EZK naar implementatie van de nieuwe wetgeving in januari/februari van volgend jaar.

Nederland in EU-kopgroep Digital Economy and Society Index (DESI)

Nederland blijft in de kopgroep van EU-landen qua digitalisering en beschikbaarheid van digitale infrastructuur. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU waarop Nederland net als in 2020 vierde staat, vlak achter Denemarken, Finland en Zweden. De DESI index rangschikt Europese landen als het gaat om de kwaliteit van de digitale infrastructuur, het gebruik van digitale toepassingen door en online vaardigheden van de inwoners, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is en de online dienstverlening door de overheid zelf.

De hoge ranking komt doordat Nederlandse bedrijven steeds meer gebruik maken van digitale technologieën. Ook de overheid investeert hierin extra en stimuleert bovendien Nederlanders om digitaal vaardig(er) te worden. Ten slotte scoort Nederland zeer goed qua beschikbaarheid van hoogwaardige vaste en mobiele netwerken en staat EU-breed op de tweede plek. Dat komt door de brede beschikbaarheid van snelle vaste verbindingen in zowel kernen als buitengebied en de goede dekking van 5G. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt zich sterk om Nederland digitaal koploper van Europa te laten blijven, om zo de maatschappelijk en economische kansen van digitalisering ten volle te benutten.

Stand van zaken verdeling 3,5 GHz band

De verdeling van de 3,5 GHz band, de frequentieband die een belangrijke rol heeft in de volledige uitrol van 5G, was aanvankelijk gepland in april 2022, met ingebruikname op 1 september 2022. Als gevolg van de uitspraak op 30 juni jl. van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam in de zaak tussen Inmarsat en de Staatssecretaris van EZK is de verdeling uitgesteld. Kortweg heeft de rechtbank geoordeeld dat de benodigde wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP) voor de (her)bestemming van de 3,5 GHz-band is opgeschort. Daarom is het nu nog niet mogelijk om de 3,5 GHz frequenties te verdelen.

Volgend op de uitspraak heeft het ministerie van EZK besloten een onafhankelijke adviescommissie in te stellen. Deze adviescommissie gaat onderzoeken wanneer en hoe de 3,5 GHz-band zo snel mogelijk beschikbaar kan worden gesteld voor mobiele communicatie, waarbij de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie die Inmarsat afwikkelt, wordt gewaarborgd. Het streven is dat de adviescommissie, die momenteel wordt samengesteld, het advies uiterlijk 1 mei 2022 oplevert. De verwachting is dat het advies van de commissie zal leiden tot een nieuw besluit tot wijziging van het NFP. Het streven is dat dit besluit uiterlijk 1 oktober 2022 gereed zal zijn. Dit betekent dat de veiling van de 3,5 GHz-band in ieder geval tot die datum is uitgesteld. De verdere planning van de veiling van de 3,5 GHz-band is afhankelijk van de inhoud van het advies van de adviescommissie.

Voortgang activiteiten werkgroep vaste connectiviteit

Aan het begin van dit jaar is onder leiding van het ministerie van EZK de werkgroep vaste connectiviteit gestart. Deze werkgroep komt elk kwartaal bijeen om actuele ontwikkelingen rond de aanleg van vaste telecomnetwerken te bespreken en uitvoering te geven aan een gezamenlijke opgestelde actielijst. Als onderdeel van die actielijst zijn in de afgelopen tijd twee onderzoeken gestart naar respectievelijk de landelijke verklaarbaarheid van verschillen in de hoogte van leges bij instemmingsbesluiten, en een vooronderzoek naar degeneratie als gevolg van graafwerkzaamheden bij de aanleg van (telecom)kabels. In het komende jaar wordt de samenwerking voortgezet en zal de werkgroep onder meer werken aan een aantal producten ter ondersteuning van gemeenten in hun regierol bij de (grootschalige) aanleg van glasvezel in hun gemeente.

Start openbare raadpleging breedbandrichtsnoeren

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over veranderingen in het Europese staatssteunkader voor breedband en de herziening van de staatssteunrichtsnoeren voor breedband (‘breedbandrichtsnoeren’). Op 19 november heeft de Europese Commissie een gerichte openbare raadpleging gepubliceerd waarin belanghebbenden tot en met 11 februari 2022 kunnen reageren op de voorgestelde herziening van de breedbandrichtsnoeren. De huidige richtsnoeren stammen uit 2013.

De richtsnoeren beschrijven de spelregels op basis waarvan lidstaten de uitrol van snelle netwerken kunnen ondersteunen in gebieden met onvoldoende beschikbaarheid van dergelijke netwerken. De wijzigingen in de herziende versie hebben onder meer betrekking op de invoering van nieuwe snelheidsdrempels en steun voor de uitrol van mobiele netwerken.

Meer informatie over de herziene richtsnoeren en raadpleging is hier te lezen.

Video: het meten van elektromagnetische velden

Het Antennebureau en Agentschap Telecom krijgen regelmatig te maken met vragen over het meten van elektromagnetische velden (kortweg: EMV). Inwoners hebben vragen over de straling in hun omgeving, bijvoorbeeld omdat ze erover gelezen hebben in de media of omdat er een nieuwe zendmast in hun omgeving is of wordt geplaatst.

Om inwoners te informeren over het meten van EMV, heeft het Antennebureau een video gepubliceerd. In de video legt de inspecteur van het Agentschap Telecom uit dat antennes veilig moeten zijn en hoe hij daar in de praktijk toezicht op houdt aan de hand van EMV metingen.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.