Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Voortgang beschikbaarheid vaste connectiviteit in NL

Vorige maand is de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de doelstelling uit het Actieplan Digitale Connectiviteit dat in 2023 iedereen kan beschikken over een vaste verbinding van ten minste 100 Megabit per seconde (Mbps). Uit de laatste inventarisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) blijkt dat in 2020 bijna 99% van alle Nederlandse huishoudens hierover kon beschikken en dat circa de helft al de beschikking had over een verbinding van 1 Gigabit per seconde (Gbps). Afgelopen jaar kende net als het voorgaande jaar een versnelling in de aanleg van snelle vaste verbindingen, wat kwam door de toegenomen aanleg van glasvezel naar woningen en de opwaardering van het landelijke kabelnetwerk. EZK kijkt samen met provincies naar oplossingen voor de naar verwachting 20 duizend moeilijk te ontsluiten buitengebiedadressen. De ontsluiting daarvan vraagt vaak lokaal maatwerk. De laatste beschikbaarheidsgegevens zijn gepubliceerd in een interactieve breedbandkaart.

Nederlandse roadmap EU-toolbox connectiviteit (fase 3)

In eerdere edities van de nieuwsbrief berichtten wij over fase 1 en fase 2 van de EU-toolbox connectiviteit: een onder begeleiding van de Europese Commissie door de lidstaten opgestelde toolbox met beste praktijken ter bevordering van de uitrol van vaste en mobiele breedbandnetwerken. Inmiddels is fase 3 voltooid, waarbij lidstaten, waaronder Nederland, hun implementatie roadmaps over de uitvoering van de beste praktijken hebben ingediend. Deze roadmaps zijn inmiddels gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. De acties in de Nederlandse roadmap die betrekking hebben op het bevorderen van de soepele uitrol van breedbandnetwerken op lokaal niveau, sluiten aan op de lopende acties van EZK binnen de diverse werkgroepen met gemeenten en marktpartijen. Over een jaar, op 30 april 2022, moeten lidstaten over de voortgang van hun roadmap rapporteren.

Kenniscafés Antennebureau over antennes en 5G

Het Antennebureau organiseert de komende maanden vijf online kenniscafés voor gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren over diverse onderwerpen rond het thema antennes en 5G. Een laagdrempelige manier om binnen een uur helemaal bijgepraat te worden over verschillende aspecten van antennes en 5G. Het eerstvolgende Kenniscafé vindt plaats op 1 juli en geeft duiding over hoe een mobiel netwerk in elkaar steekt en welke verandering te verwachten zijn met de geleidelijke komst van 5G. Deelname aan de online kenniscafés is gratis. U kunt zich aanmelden via de website van het Antennebureau.

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

Recentelijk is de nieuwste editie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) 2021 gelanceerd. De NDS 2021 omvat een integrale aanpak van het digitaliseringsbeleid om sturing te geven aan de digitale transitie. In deze editie wordt teruggeblikt op drie jaar digitaliseringsbeleid, en door middel van een ‘Toekomstverkenning Digitalisering 2030’ vooruitgeblikt op (toekomstige) relevante technologische trends en maatschappelijke ontwikkelingen rond digitalisering. Ook bevat de NDS zoals gebruikelijk een overzicht van de voortgang, mijlpalen en resultaten van de NDS over het afgelopen jaar, waaronder ook een actualisatie van de acties uit het Actieplan Digitale Connectiviteit.

Provincie Zuid-Holland start Connectiviteit Brigade

De provincie Zuid-Holland is samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Rotterdam en Den Haag de Connectiviteit Brigade gestart. De brigade bestaat uit experts die gemeenten kunnen helpen bij het versnellen van de uitrol van 5G en glasvezel in de regio. Vragen waarbij de brigade gemeenten kan ondersteunen kunnen onder meer gaan over het opstellen van gemeentelijk antennebeleid, het stimuleren van innovatie rond 5G en de rol van gemeenten bij de uitrol van glasvezel en 5G.

Digitaal Kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium

In maart presenteerde de Europese Commissie het ‘Digitaal Kompas 2030’ dat de visie, streefcijfers en trajecten tot 2030 bevat die de Commissie identificeert voor een succesvolle digitale transformatie van economie en maatschappij. De Commissie heeft daarbij vier kernthema’s geïdentificeerd waarop extra inzet en concrete (kwantitatieve) ambities nodig zijn: digitale vaardigheden, digitale infrastructuur, digitalisering van het bedrijfsleven en digitale publieke dienstverlening. Hierover is ook een fiche naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin het kabinetsstandpunt ten opzichte van het voorstel is verwoord.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.