Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

EU staatssteunkader voor breedband

In een eerdere editie van de nieuwsbrief berichtten wij over veranderingen in het Europese staatssteunkader voor breedband.

Inmiddels is de gerichte herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) definitief vastgesteld. Met deze wijziging is artikel 52 over staatssteun voor breedband aangepast en zijn er nieuwe artikelen toegevoegd over steun voor 4G/5G (artikel 52 bis) en over connectiviteitsvouchers (artikel 52 quater). Meer informatie over de aanpassing van de AGVV is te vinden op de site van Europa Decentraal.

Daarnaast loopt er een herziening van de staatssteunrichtsnoeren voor breedband. De Europese Commissie verwacht de gewijzigde richtsnoeren in het eerste kwartaal van 2022 vast te stellen.

Start uitvoering onderzoek naar oplossingen en kosten moeilijke adressen

Om uitvoering te geven aan de motie Van Dijk c.s. om de technologische opties en kosten voor de ontsluiting van de moeilijke adressen in kaart te brengen, heeft EZK een extern bureau opdracht gegeven dit te onderzoeken.

De onderzoekers gaan het aantal woonadressen dat per eind 2023 geen zicht heeft op ontsluiting via een snelle internetverbinding (ten minste 100 Mbps) in kaart brengen en vervolgens inventariseren welke techniek(en) het meest geschikt is (zijn) voor ontsluiting van de adressen en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Verwacht wordt dat het onderzoek in het vierde kwartaal wordt afgerond. Het rapport wordt gepubliceerd op overalsnelinternet.nl.   

Verslag Tweede Kamer op wetsvoorstel implementatie EU Telecomcode

Volgend op de eerdere indiening van het wetsvoorstel implementatie EU Telecomcode aan Tweede Kamer, hebben de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat recent hun schriftelijke verslag uitgebracht van haar bevindingen. Het verslag van de vaste commissie bevat ook verschillende vragen over de nieuwe medegebruikbepaling voor gemeenten. De antwoorden op de vragen zijn inmiddels gepubliceerd op de site van de Tweede Kamer. 

Daarnaast is op 1 oktober de Algemene Maatregel van Bestuur behorende bij het nieuwe wetsvoorstel in consultatie gebracht.      

Verder heeft De Europese Commissie op 23 september de Lidstaten die de implementatie EU Telecomcode nog niet hebben afgerond opgeroepen dit alsnog te doen.

Staat van de unie: Europese Commissie stelt traject naar digitaal decennium voor

In de nieuwsbrief van juni berichtten wij over het Digitaal Kompas 2030 dat de Europese Commissie begin dit jaar presenteerde en dat de ambitie tot 2030 bevat voor een succesvolle digitale transformatie van economie en maatschappij. Daarbij werd ook verwezen naar het kabinetsstandpunt op dit voorstel.

Voortbouwend op het kompas presenteerde de Commissie vorige maand haar concrete plan om deze ambitie tot uitvoering te brengen. Daarbij stelt de Commissie een jaarlijks samenwerkingsmechanisme met lidstaten voor, dat onder meer toeziet op een meerjarig strategisch stappenplan per lidstaat ten aanzien van de digitale ambitie 2030 en een gestructureerd kader om over de vooruitgang te spreken. In de komende tijd zal het kabinet ook haar standpunten ten opzichte van dit voorstel verwoorden en publiceren.   

Via deze nieuwsbrief zullen wij gemeenten op de hoogte houden van de Europese ontwikkelingen rond het digitale kompas, en met name op de thema’s die verband houden met digitale connectiviteit en daaraan verbonden lokale beleidsopgaven.

Nieuwe brochure Alles over antennes voor mobiele communicatie

Het Antennebureau heeft een nieuwe brochure ‘Alles over antennes voor mobiele communicatie’ uitgebracht. De brochure bevat basisinformatie over antennes voor mobiele communicatie en behandelt onderwerpen als techniek, gezond en wet- en regelgeving. De nieuwe editie is geactualiseerd op basis van de laatste ontwikkelingen, zoals de invoering van 5G en nieuwe wetgeving. De brochure is ontwikkeld voor inwoners, gemeenten en professionals en is hier te downloaden of te bestellen. 

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.