Convenant

Als een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk een groot gebied wil voorzien van breedband, dan wil deze vaak met de gemeente afzonderlijke afspraken maken over de aanleg. Afzonderlijke afspraken over de aanleg legt een gemeente vast in een convenant.

In het convenant leggen gemeente en telecombedrijf afspraken vast die afwijken van de standaardregelgeving die een gemeente hanteert voor bedrijven die een netwerk willen aanleggen.

In het convenant kunnen afspraken staan over onder meer:

Collegebesluit afwijken standaardregels

Wanneer afspraken afwijken van de standaardregels, zal het college daar een besluit over moeten nemen. Dat besluit neemt het college op basis van een duidelijke motivatie. In de motivatie moet staan waarom is afgeweken van de standaard regelgeving. Anders kunnen deze afspraken leiden tot precedentwerking. Ook kunnen de afspraken leiden tot aanpassen van de standaard.

Kosten aannemelijk maken

Onverminderd geldt dat bij het sluiten van een convenant met een telecomnetwerkbedrijf dat door de gemeente aannemelijk moet kunnen worden gemaakt dat:

  • de hoogte van de leges kostendekkend zijn
  • de hoogte van de vergoeding voor het herstel van de wegverharding na aanleg van kabels marktconform is
  • deze tarieven niet discriminerend zijn: ofwel voor elke partij met een vergelijkbaar plan even hoog